10 موجود اسطوره ای " هیدرا "

7- هیدرا :

Hydra یا هیدرا پسر اکیدنا و توفون, مار هفت سر که اگر هر یک از سرها را می بریدند دوباره می رویید و هر گاه نصف می شد دوباره خود را می ساخت. نابودی او نهمین ماموریت هراکلس بود. این اسطوره در ماوراء النهر نیز شناخته شده است در انجا نیز پهلوانی به هیدرایی هفت سر حمله می کند و آن را با آتش منهدم می سازد. در اساطیر آماده است که اگر هفت سر او را با هم ببرند یا او را آتش بزنند می میرد. هیدرا تجسم تبی است که از زمین های مردابی ایجاد می شود که نمی توان این زمین ها را پاک یا خشک کرد, مگر به وسیله ی آتش.

/ 0 نظر / 111 بازدید