مفهوم اعداد یک تا سی و سه در انجمن های فراماسونری بخش اول

عدد یک ) 1 (
یک به معنای احد , واحد و رمز خدای یگانه است. از طرفی هم حرف اول الفبا را بیان می کند. بالاخره رمز اولین انسان است که به دست موجودی ماواری الطبیعه خلق شده است.


عدد دو ) 2 (
این عدد مظهر علم است. عدد مظهر هلال ماه و زن نیز هست. در جهان امروز دنیا مرکب از دو چیز یعنی اتم و فضا می دانند.


عدد سه ) 3 (
این عدد یک عدد کامل است. مثلث یا سه ضلعی نزد فراماسون ها اهمین و احترام خاصی دارد زیرا تثلیث را نشان می دهد. در مذاهب و مکاتب دیگر نیز " سه " نقش را نشان می دهد. در مذاهب و مکاتب دیگر نیز " سه " نقش مهمی دارد برای مثال :


   - در مسیحیت پدر , پسر و روح القدس اشاره دارد.
   - در کیش هندوان از برهما ( خالق ) , ویشنو ( حافظ ) و شیوا (هادم ) صحبت می کند.
   - در کیش اصل تب سخن از آمون , موت و خونسو امده است.
   - در کیش قدیم منفیس پتاه , سکمت و نفرتوم وجود دارند.
   - در مصر قدیم به ایسیس , اوسیریس و هوروس اشاره می نمودند.
   - در علم کیمیا گوگرد , زیبق و نمک سه عامل نر, ماده و خنثی شناخته می شدند
   - در مورد زمان همیه گذشته , حال و اینده اشاره می شود
   - در قانون ثلاث عالم طبیعی , عالم بشری و عالم الهی وجود دارند.


ماسون ها برای شروع و ختم فعالیت های لژ سه ضربه می زنند و نیز در زمان پذیرش داوطلب عضویت داوطلب عضویت به درجه ی شاگردی جریان تایید شاگرد تازه وارد با سه ضربه ی شمشیر اعلام می گردد. شهسواران نیز با سه ضربه تقدیس می شوند. ماسون ها به دنبال اسم خود و یا هنگام به رمز در آوردن هر اسمی از سه نقطه استفاده می کنند.
عدد سه مظهر تولد , زندگی و مرگ نیز است. از طرفی نیز هر مثلثی در گوش دارد در مثلث هایی که در معابد ترسیم می شوند سه گوشه نشانه ی حکمت , قدرت و جمال ( دانایی و زیبایی ) است. در کارگاه فراماسونری نیز سه ستون با اسامی اخیر وجود دارد که وجه تسمیه ی استاد ارجمند نگهبان اول و نگهبان دوم است.
با سه ماسون یک لژ تشکیل می شود و در هر لژ برای رسیدن به استاد باید از سه پله بالا رفت , شعار فراماسونری از سه جزء آزدای,  برابری و برادری تشکیل می شوند. سه رکن درجات عالی فراماسونری عبارت اند از ایمان , امید و احسان است. معابد فراماسونری به یاد بود حضرت سلمان سه پنجره دارد.
در دین مسیح به سه رنگ سفید , آبی و قرمز به ترتیب برای پدر , پسر و روح القدس اشاره می شود.


عدد چهار ) 4 (
چهار علامت مربع , چکرای هند, حصاری که پناه می دهد و یا زندانی می کند, چهار جهت اصلی چهار گوشه ی صلیب یا جمع اضداد است.
چهار رکن شهسواران رزکروآ عبارت اند از :


   - زمین به نشانه ی تن جهان
   - هوا به نشانه ی عقل و فلسفه
   - آب به نشانه تحرک و مذهب
   - آتش به نشانه ی روح


این عدد رمز چهار دوره ی حیات - کودکی نوجوانی بلوغ و پیری - است . از طرف دیگر هر سال چهار فصل دارد چهار طبقه ی اجتماعی هندوان عبارت اند از :


   - برهمنان ( روحانیون که خود را زبان خدا می پندارند )
   - کشوتریا ( سپاهیان که بازوان خدا به حساب می ایند )
   - وایسا ( کشاورزان که ساق پروردگار به حساب می ایند )
   - سادرا ( کارگران که پای خالق را می سازند )


در هندسه مربع مستطیل چهار زاویه و چهار ضلع دارد معابد مسیحیان و کارگاه های ماسون ها نیز به همین شکل است.
در صفحه ی شطرنج مکعب عدد چهار است زیا 64 خانه ی چهار گوش دارد. از خلقت عالم تا تولد مسیح 64 نسل به دنیا آمده بودند. کنفسیوس نسل 64 از پلوانگ تی موسس سلسله ی پادشاهی چین بود. خانواده ی مادری بودا متصف به 64 خصلت بودند. بالاخره سبک های چهار گانه ی معمای عبارت اند از دوریک, ایوونیک, کورنیتن, تسکان


عدد پنج ) 5 (
سطوح پنج ضلعی مظهر آزادی فکری بشر است. بشر پنج حس دارد فیثاغورث ستاره ای پنج شاخه را علامت حق شناسی می شمرد و تمام شاگردانش باید می توانستند بدون آن که قلم از روی کاغذ بردارند یک پنج ضلعی ترسیم کنند.
پنج شاخه ی ستاره ی درخشان در مصر مظهر پسر ( یعنی اوسیریس ) و علامت تحریک بود . اگر سیبی را از وسط دو نیم کنیم ستاره ی پنج شاخه ای در وسط آن دیده می شود احتمالا به همین دلیل سیب نخستین مظهر گناه بشر محسوب می شده است . قبایل ایتروسک و رومیان قدیم پنج را مظهر ازدواج می دانستند. کیش مانی نیز پنج درجه داشت :
   - صدیقین که فرزندان غیب هتند
   - معلمین که فرزندان حلم اند
   - کشیشان که ابنی عقل هستند
   - مستمعین که فرزندان علم شمرده می شوند
   - سماعین که ابنای  فطنت اند


و بالاخره پنج نفر ماسون یک لژ کامل را تشکیل می دهند


عدد شش ) 6 (
ستاره ی شش شاخه دو مثلث تو در تو و نشانه ی نر و ماده است این ستاره نماینده ی دانش و الهام است . سپر داود هم شش گوشه دارد.


عدد هفت ) 7 (
هف عدد کامل و پاک است و می گویند شگون دارد. هفت سیاره در اسمان سرنوشت بشر را معین می کنند. زمانی که عیسی را بر صلیب میخ کوب کردند هفت نقطه ی بدنش زخمی شد. اصحاب کهف هفت نفر بودند. حضایل فاضله ی بزرگان دین هفت است و در مذهب مسیح هفت مورد تشریفات مذهبی وجود دارد . گناهان کبیره نیز هفت مورد است مواهب روح القدس را هفت مورد می دانند
طیف منشور هفت رنگ دارد و موسیقی نیز هفت نت دارد. هر هفته هفت روز دارد و هر روز هفته منسوب به یکی از سیارات است یعنی : شنبه ( شمس ) / دوشنبه ( قمر ) / سه شنبه ( مریخ ) / چهارشنبه ( عطارد ) / پنج شنبه ( مشتری ) و جمعه ( زهره ) و یک شنبه نیز از نظر مسیحیان روز خدا محسوب می شود . اسمان هفت طبقه دارد دریا و خشکی هر کدام هفت قسمت دارند , چنگ آپولون دارای هفت سیم بود که به هفت روز اشاره دارد.
در آیین مهر کسانی که می خواستند سفر آیین مزبور را ببینند باید از نردبانی که هفت پله داشت بالا می رفتند و پله های مزبور هر کدام نماینده ی یکی از سیارات هفت گانه بود. آن هایی که هفت درجه به شرح زیر داشتند : سپاهی – شیر - زاغ  - پارسا – برنا - مهر و پیر در فراماسونری هم استاد ارجمند برای رسیدن به کرسی استادی باید درست مانند نردبان مهر از هفت پله بالا برود.
نردبان یعقوب هم هفت پله دارد و به عقیده ی ماسون ها پله ی های بالایی آن به آسمان می پیوندند حضرت سلیمان معبد اورشلیم را در هفت سال بنا کرد. سن رمزی استاد ماسون هفت سال است . هفت نفر ماسون یک لژ کامل را تشکیل می دهند . دور ستون های کارگاه ماسونی هفت ردیف زنجیر می پیچند بعضی از ماسون ها معتقد هستند که زنجیر اتحاد ماسون ها باید هفت گره داشته باشد و این گره ها را " دریاچه ی عشق " می نامند. حرف جی G در الفبای لاتین مطابق حرف " ز " در البفای ابجد است و هر دو حرف هفتمین حرف الفبای همان زبان هستند. ماسون ها این حرف را در وسط ستاره ی درخشان می نشانند ولی مفهوم این عمل روشن نیست. عطار هفت شهر عشق را گشت که این شهر ها عبارت اند از :


طلب / عشق / معرفت / استغنا / توحید / حیرت و فنا


 صوفیان نیز هفت طبقه به شرح زیر داشتند :


اقطاب / ابدال / اخیار / اوتاد / غوث / نجبا و نقبا

 

ادامه دارد ...

 

منبع : کتاب برادری اثر استیفن نایت چاپ شباویز


/ 4 نظر / 195 بازدید
داوید

درود توی مطلبی که «تلما و آلستر کرولی» جمله ی «آن چه تو را پژمرده می کند از قانون خواهد بود» رو خوندم که تا به حال نشنیده بودم. ممنون می شم اگه انگلیسی رو برام بفرستید. در ضمن در وبلاگ من لینک شدید.

عظیم مدهنی

سلام وبلاگ جالبی دارید مقاله هم جالب اما قرار بود زمان برگزاری نشست را هم اعلام کنید ما هنوز منتظریم ها !

رها

متاسفانه متوجه شدم که از تیر به بعد دیگه ننوشتین ، حیف نبود ؟ من سوالی در مورد سیمرغ دارم که امیدوارم کمکم کنین . تجسم و توصیف ما از سیمرغ موجودی با سر عقاب و پرهای زیبای بلند و رنگارنگ و در واقع هیبت و شکلی شبیه به ققنوس هستش . ولی در صفحۀ ویکی پدیا عکسهای دیگری گذاشته که متفاوت هستن . چرا ؟ آیا ما سالهاست که در مورد شکل سیمرغ اشتباه میکنیم ؟ مثلاً جایزۀ جشنوارۀ فجر که قراره سیمرغ باشه اشتباهیه ؟

نرگس

خیلی خوب بود